Select Page

V šolskem letu 2023/2024 bo šola izvajala naslednje projekte:

MEDNARODNI PROJEKTI

 • »BEREMO S TAČKAMI – R.E.A.D.«

Reading Education Assistance Dogs je licenčni program registriran pri  Intermountain Therapy Animals USA. Je svojstven program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Pes v programu R.E.A.D.® je izšolan terapevtski pes, ki skupaj s svojimi vodnikom obiskuje šole, knjižnice in ostale ustanove, kot poslušalec otrok, ki berejo.

Pes je čudovit prijatelj pri branju saj pomaga pri sprostitvi, pozorno posluša, ne sodi, kritizira ali se smeji, dovoljuje otroku, da bere v svojem lastnem ritmu, ne vzbuja strah kot vrstniki.

Uspehi programa:

Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge dejavnosti. Zaradi prijetne izkušnje z veseljem posegajo po novih knjigah.

Odgovorna oseba: Petra Pasutto

 • NAŠA MALA KNJIŽNICA

Cilji:

 1. temeljni cilj je razvoj bralne kulture,
 2. motiviranje za branje kakovostnih literarnih del,
 3. spoznavanje skupne evropske dediščine.

Z dejavnostmi želimo vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja.

Odgovorna oseba: Gregor Vidmar

 • EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti  o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. 

Namenjen je učencem od 1. do 9. razreda.

Odgovorna oseba: Ana Borota Šraj

 • ZDRAVA ŠOLA

V šolskem letu 2023/2024 se bo šola vključila v slovensko mrežo zdravih šol, ki je članica Evropske mreže zdravih šol. Zdrave šole so šole, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. V okviru projekta želimo celostno pristopiti k zdravju z različnimi dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog. Usmerili se bomo predvsem na naslednja področja: medsebojni odnosi, zdrava prehrana, gibanje, duševno zdravje, zdrava spolnost, preprečevanje nasilja in rabe alkohola, tobaka ter drugih psihoaktivnih snovi.

V šolskem letu 2023/2024 bo rdeča nit »LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE«.

Odgovorna oseba: Brigita Strle


PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI

 • »RASTEM S KNJIGO«           

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

 1. spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
 2. promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 3. spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 4. motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Vsi sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol.

Odgovorna oseba: Valentina Bradaš Turk

 • VARNO S SONCEM

Program VARNO S SONCEM je usmerjen k seznanjanju ciljne populacije o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Vizija programa je doseči spremembo v odnosu populacije do sonca. Želimo, da bi čim širši krog populacije dosledno upošteval in izvajal samozaščitne ukrepe v smislu zaščite pred delovanjem sončnih žarkov. S tem bi dolgoročno doprinesli k ustavitvi naraščanja kožnega raka v Sloveniji (predvsem melanomskega tipa).

Cilji projekta:

 1. otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam,
 2. otrok spoznava in odkriva pojav sonca in si oblikuje razvojno primerno predstavo o njem,
 3. otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov, svetlobe, toplote, zdravju koristnih in škodljivih posledic,
 4. otrok spoznava, kako se lahko obvaruje pred škodljivimi vplivi sonca,
 5. ozaveščanje dejavnikov tveganja,
 6. promocija zdravega načina življenja.

Projekt je namenjen učencem od 1. do 5. razreda osnovne šole.

Koordinator: Gregor Vidmar

 • ŠOLSKA SHEMA

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Šola bo tudi v letu 2023/24 sodelovala v evropskem »Sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave ter mleka v šolah« s finančno podporo Evropske unije. S projektom želimo učencem približati pomen rednega uživanja sadja in zelenjave ter povečati poseganje po sadju in zelenjavi, ki je pridelana v lokalnem okolju in pomen mleka za rast in razvoj. Z izvedbo projekta nudimo podporo domačim proizvajalcem.

Promocijske aktivnosti, ki jih načrtujemo je izdelava plakata za jedilnico, obvestilo za oglasno desko v pritličju šole, predstavitev projekta SŠS na spletni strani šole, članek o SŠS v lokalnem ali šolskem časopisu, predstavitev projekta na roditeljskih sestankih.

 • SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga priporoča Ministrstvo za zdravje, spodbuja zdrave prehranjevalne navade. Zajtrk je brez dvoma eden od ključnih obrokov vsakodnevne prehrane, ki nas oskrbi s potrebno energijo za umske kot tudi fizične vsakodnevne napore. Ker otroci pogosto opuščajo zajtrk, kar je še izrazitejše v najstniškem obdobju, ministrstvo za zdravje v projektu vidi priložnost za opozarjanje o pomenu rednega zajtrkovanja, kot tudi spodbudo k zajtrkovanju otrok kot tudi odraslih.

Tradicionalni slovenski zajtrk obeležujemo tretji petek v novembru, na dan slovenske hrane. Letos bomo Tradicionalni slovenski zajtrk izvedli v petek 17. novembra 2023. Zajtrk ponudimo otrokom vrtca, vzgojiteljem, učencem in učiteljem prvo šolsko uro. Po zajtrku sledi razgovor ali organiziran dan na temo, ki je povezan z vsebinami projekta. Tradicionalni slovenski zajtrk je pomemben projekt s kmetijskega, zdravstvenega in vzgojnega vidika.

 • ŠPORTNI PROGRAM KRPAN

Cilj projekta je razvijati osnovne motorične sposobnosti učencev.  Naloge predstavljajo dopolnilo športne vzgoje in bogatijo vseživljenjsko znanje z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Učenci od 4. do 6. razreda prejmejo bronasto, srebrno, zlato priznanje za opravljene naloge.

Program Krpan bogati šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi, hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na rednih urah ne morejo udejanjati.

Odgovorna oseba: Brigita Strle, razredniki

 • ZLATI SONČEK

Cilj projekta:

 1. obogatiti program redne gibalne športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami,
 2. s privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe motivirati kar največ otrok za šport,
 3. naučiti učence novih spretnosti.

Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v osnovni šoli. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

Odgovorna oseba: Brigita Strle, razredniki

REACT – EU

Dostopnost