Select Page

POKLICNA ORIENTACIJA

 • ure poklicnega svetovanja,
 • skupinsko in individualno delo z učenci 8. in 9. razreda ter posamezniki, ki z zaključujejo šolanje v nižjih razredih OŠ,
 • izvajanje razširjenega programa poklicne orientacije v 9-letni OŠ (sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tehniških in naravoslovnih dni z vključevanjem vsebin s področja poklicne orientacije),
 • izvajanje aktivnosti z zunanjimi institucijami,
 • individualno svetovanje,
 • pogovori s starši in učenci pred vpisom v srednjo šolo, izvedba vpisa v srednje šole,
 • svetovanje v obdobju preusmerjanja in omejitev vpisa,
 • sodelovanje pri roditeljskih sestankih za starše 8. in 9. razreda.

VPIS OTROK V ŠOLO

 • vpis šolskih novincev v skladu z Zakonom o OŠ ter navodili in priporočili, svetovanje staršem bodočih prvošolcev na roditeljskih sestankih v VVO,
 • priprava gradiva o šolskih novincih,
 • vodenje Komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo,
 • organizacija oddelka 1. razreda, OPB in sodelovanje pri njeni izvedbi,
 • pomoč učiteljicam pri začetnih stikih z učenci 1. razreda in njihovimi starši,
 • priprava in izpeljava 1. roditeljskega sestanka za vse starše prvošolcev pred začetkom šolskega leta,
 • pomoč učencem in staršem pri vključevanju v šolsko življenje.

SVETOVALNO DELO Z UČENCI

 • skrb za šolsko kulturo, vzgojo, klimo, učne navade od 6. do 9. razreda,
 • pomoč učencem z učnimi težavami (neposredna pomoč, organizacija pomoči, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki s soglasjem staršev),
 • svetovanje učencem na relaciji učitelj – učenec v iskanju ustreznih metod in oblik dela znotraj razreda in spoznavanje osebnostnih značilnosti ter iskanje skupnih poti za reševanje problemov,
 • vodenje skupinskih razgovorov z učenci o izboljšanju učnega uspeha, o oblikovanju razrednega kolektiva in izboljšanju razredne klime,
 • neposredno delo z nadarjenimi učenci in učenci z učnimi težavami,
 • neposredna pomoč pri učnih težavah  posameznikom in skupinam učencev,
 • priprava in vpeljevanje preventivnih programov – skupinsko delo z učenci na različne teme (nasilje, medosebni odnosi, samopodoba, samospoštovanje, odraščanje, odvisnosti …).

SVETOVALNO DELO ZA STARŠE

 • individualno svetovanje staršem otrok, ki imajo učne, vedenjske ali druge težave,
 • organizacija roditeljskih sestankov s strokovno tematiko in izvedba posameznih tem,
 • oblikovanje raznih navodil, obvestil, vabil, anket, vprašalnikov v zvezi s sodelovanjem staršev in šole,
 • analiza pojavov znotraj kolektiva, v sodelovanju z razrednikom.

SVETOVALNO DELO ZA UČITELJE

 • sodelovanje pri načrtovanju, realizaciji in analizi ter evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
 • sodelovanje na sejah učiteljskega zbora in ocenjevalnih konferencah,
 • sodelovanje na strokovnih aktivih in timskih sestankih,
 • svetovanje in pomoč učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami,
 • evidentiranje otrok z učnimi težavami in organizacija timskega pristopa pri razreševanju VIZ situacije,
 • posvetovanje z učitelji o delu u učenci z vidika učinkovite poučevalne prakse, metod in tehnik učenja,
 • posvetovanje z učitelji v zvezi z izbiro ustreznih učnih strategij,
 • posvetovanje z učitelji z namenom izboljšanja bralne pismenosti učencev,
 • pomoč učiteljem pri različnih pedagoških nalogah,
 • sodelovanje z učitelji pri pripravi individualiziranih in individualnih programov za OPP in nadarjene učence,
 • vodja tima za samoevalvacijo in za uresničevanje vzgojnega načrta šole,
 • sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja za strokovne delavce šole.

RAZVOJNO PREVENTIVNO DELO

 • področje samoevalvacije,
 • spremljava udejanjanja vzgojnega načrta na šoli,
 • spremljava, evalvacija dela z učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami,
 • evalvacija dela z nadarjenimi učenci,
 • sodelovanje v programih za zmanjševanje nasilja med vrstniki ter nasilja nasploh in izboljšanje discipline,
 • sodelovanje s specialnimi institucijami (ZRSŠ, Svetovalni centri, Razvojna ambulanta, društva za delo z učenci s posebnimi potrebami, Pedagoški  inštitut v Ljubljani …),
 • sodelovanje v različnih raziskovalnih in projektnih nalogah ter inovacijskih projektih.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

 • evidentiranje nadarjenih učencev,
 • identifikacija nadarjenih učencev,
 • seznanitev staršev,
 • delo z nadarjenimi učenci (oblikovanje individualiziranega programa, diferenciacija pouka, dodatne dejavnosti).

DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

 • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela učencev s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje z razredniki, starši in strokovnjaki,
 • priprava individualiziranih programov,
 • koordiniranje skupin učencev s posebnimi potrebami,
 • koordiniranje dela z učenci z učnimi težavami po petstopenjskem modelu obravnave,
 • koordiniranje in vodenje dela z nadarjenimi učenci na šoli,
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki.  

OBRAVNAVANJE SOCIALNO EKONOMSKIH STISK

oblikovanje seznama učencev, ki imajo subvencionirano malico,
vodenje postopkov v primerih subvencionirane šole v naravi,
sodelovanje pri reševanju problemov, ki izhajajo iz socialne problematike v družini učenca (rejništvo, dolgotrajne bolezni, ločitev ali smrt staršev, zasvojenost …),
koordinatorstvo v primerih obravnave nasilja v družini,
sodelovanje z zunanjimi institucijami v primerih socialno ekonomskih težav v družini.

Za učinkovito opravljanje nalog se svetovalna služba povezuje z naslednjimi strokovnimi ustanovami: Svetovalni center za otroke in mladostnike Koper, Zavod E. Vatovec Strunjan, Center za komunikacijo sluh in govor Portorož, Zavod za zaposlovanje Koper, Referat za zdravstveno vzgojo, Pedopsihiatrični dispanzer v Luciji, Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod za Šolstvo OE Koper.

V svetovalni službi je zaposlena pedagoginja Jasmina Škvarč: jasmina.skvarc@osmarezige.si (tel.041 784 608).

REACT – EU

Dostopnost